Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom RPMK, s.r.o., IČO: 50226827, so sídlom Zarevúca 257/21 Ružomberok 034 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o, vložka č: - spoločnosť prevádzkujúca a zodpovedná za prevádzkovanie internetových stránok www.tom-bol.com ďalej len prevádzkovateľ. Poskytovateľ online tomboly, ktorá je organizovaná v zmysle §3 ods. 4 písm. f, Zákona č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I Predmet úpravy

1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností osoby, ktorej je zriadený hráčsky účet, hráča spoločnosti RPMK, a to (i) pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje prevádzkovateľ pri predaji tombolových lístkov prevádzkovaných prostredníctvom internetu (ďalej len „internetová tombola“) na webovej stránke www.tom-bol.com a všetkých jej podstránkach (ďalej len „ www.tom-bol.com“), (ii) pri prevádzke internetových tombol spoločnosťou RPMK, pri účasti hráča na internetových tombolách, pri iných podmienkach zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou RPMK a osobou, ktorej je zriadené hráčske konto.

2. Prevádzkovateľ v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä:

a) zriadiť si hráčsky účet, ktorý je vo forme registrácie.

b) previesť si na príslušný hráčsky účet peňažné prostriedky v rozsahu určenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré hráč môže podľa svojej vôle využívať ako vklad pri rôznych tombolách, pri ktorých to herné plány budú umožňovať a pri ktorých RPMK túto službu hráčom umožňuje za podmienok a v limitoch určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

c) využívať prevedenú peňažnú čiastku na príslušnom hráčskom účte podľa svojho slobodného rozhodnutia na úhradu tombolového lístka pri ktorejkoľvek internetovej tombole v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pokiaľ hráč kupuje tombolový lístok alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na tombole je výška čiastky účtu limitovaná minimálnou hodnotou tombolového lístka.

Článok II Zriadenie hráčskeho účtu

1. Hráčsky účet bude hráčovi zriadený pokiaľ:

a) hráč vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom hráč vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje a vyhlasuje, že:

- je v plnom rozsahu spôsobilý na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou hráča na internetových hrách

- ako hráč, resp. osoba, ktorej sa zriadi hráčsky účet, spĺňa všetky podmienky, ktoré platný právny poriadok, resp. príslušné herné plány vyžadujú na umožnenie účasti na príslušnej hre,

- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- si je vedomý v plnom rozsahu, že zriadením hráčskeho konta dochádza medzi osobou, ktorej sa zriadi hráčske konto, resp. hráčom a spoločnosťou RPMK k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti takýchto osôb a spoločnosti RPMK vymedzené zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu resp. herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- v prípade, ak je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude bezodkladne, a to ešte pred momentom vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčsky účet a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho účtu, informovať spoločnosť RPMK o tejto skutočnosti, a to zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa. V takomto prípade sa hráč zaväzuje, že až do následného potvrdenia alebo iných pokynov spoločnosti RPMK, sa tiež zdrží vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoj hráčsky účet a pred účasťou v akejkoľvek tombole prostredníctvom svojho hráčskeho účtu

b) hráč riadne, správne a úplne vyplní registračný formulár, a to:

(i) uvedením svojich údajov v nasledovnom rozsahu:

- meno a priezvisko,

- telefónne číslo
- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

- emailová adresa,

- štátna príslušnosť,

(ii) zvolením užívateľského mena (nickname), prihlasovacieho mena (login) a prihlasovacieho hesla;

c) hráč umožní spoločnosti RPMK vykonanie jeho identifikácie a overenie jeho identifikácie v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou.

2. Po splnení všetkých podmienok uvedených v článku II bod 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tom-bol.com, s ktorými bude hráč oboznámený pri registrácii základného hráčskeho účtu, bude hráčovi aktivované jeho osobný hráčsky účet. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri nesplnení registračných podmienok účet nesprístupniť, a to aj dodatočne po preukázaní nesprávne udaných údajov.

3. Hráč si môže previesť na príslušné hráčske konto ľubovoľnú výšku prostriedkov. Podmienky prevodu sú uvedené na internetovej stránke www.tom-bol.com, v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, si hráč v plnom rozsahu zodpovedá za dodržanie odporúčaného postupu pre úspešné zadanie prevodu. Úhrada je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú hráč uhrádza, bude pripísaná na jeho herný účet. RPMK nezodpovedá za omeškanie prevodu prostriedkov na hráčske konto z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie.

4. Na prevod prostriedkov môže hráč okrem platby kartou využiť aj platenie formou prostredníctvom paypal, a ďalšími spôsobmi ktoré sú prístupné cez internetovú stránku www.tom-bol.com (ďalej len „platobné kanály“). RPMK si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov. V prípade platby kreditnou kartou je potrebné dodržať všeobecne platné pravidlá kartových spoločností. RPMK nezodpovedá za eventuálne odmietnutie transakcie zo strany kartovej spoločnosti alebo banky sprostredkujúcej transakciu prostredníctvom platobnej karty. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov peňažných prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ alebo disponent príslušného účtu.

5. Po identifikácii platby a jej výšky RPMK pripíše hráčovi na jeho príslušné hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť). Až týmto momentom je hráč oprávnený vykonávať kúpu tombolových lístkov a využívať prevedené peňažné prostriedky. RPMK nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.

6. Hráč je oprávnený kedykoľvek si navýšiť príslušné hráčske konto za účelom kúpi tombolových lístkov v internetových tombolách, vždy spôsobom prevodu finančných prostriedkov aspoň v minimálne stanovenej výške prostredníctvom platobných kanálov a to vždy s použitím identifikačných údajov platby vyžadovaných spoločnosťou RPMK, a to za podmienok a v limitoch určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

7. Spoločnosť RPMK priamo je oprávnená stanoviť maximálny možný jednorazový vklad na príslušný hráčsky účet a to v súlade s Európskymi štandardami zodpovedného hrania ku ktorým sa RPMK prihlásil, ako aj z bezpečnostných dôvodov. Výška tejto sumy je zverejnená na stránke www.tom-bol.com. RPMK je oprávnený kedykoľvek túto čiastku upraviť.

9. Aktívny hráčsky účet obsahuje meno a priezvisko hráča a aktívny hráčsky účet obsahuje údaj o mobilnom telefónnom čísle hráča. Hráčske konto ďalej obsahuje aktuálny zostatok finančných prostriedkov na hráčskom účte a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacim systémom ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk (platobné karty a pod.) a inými podobnými systémami. O aktivácii hráčskeho konta je hráč upovedomený e-mailom a súčasne aj oznamom priamo na internetovej stránke.

Článok III Využívanie hráčskeho konta

1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo, ktoré si zadá hráč pri registrácii. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, platí, že hráč je oprávnený na akékoľvek a všetky dispozície s príslušným hráčskym účtom výlučne iba osobne, t.j. nie je oprávnený splnomocniť akúkoľvek osobu na svoje zastupovanie; to neplatí, ak zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu výslovne vyplýva inak.

2. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo pred ich akýmkoľvek sprístupnením akejkoľvek tretej osobe. Na základe týchto skutočností systém sám ani zamestnanci RPMK nie sú oprávnený tieto údaje vyžadovať ( mimo prihlásenia do hráčskeho účtu). RPMK nezodpovedá za straty a inú škodu spôsobenú hráčovi tým, že hráč zabudol, stratil alebo zverejnil svoje prístupové heslá. RPMK však zabezpečí blokáciu hráčskeho účtu, bezodkladne po tom, ako hráč o to požiada (najneskoršie však do 72 hodín) a zodpovie správne otázky ohľadne osobných údajov prípadne ďalších identifikačných údajov vyžadovaných pri registrácii za účelom identifikácie hráča, o ktorého hráčsky účet sa jedná. Odblokovanie hráčskeho konta nastane na základe požiadania hráča, ak hráč nespochybniteľne dokáže svoju identitu.

3. Hráč berie súčasne na vedomie, že všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti RPMK môžu byť zaznamenávané a archivované.

4. Anonymné hranie internetových tombol, t.j. účasť na internetových tombolách je možné jedine v prípade použitia nicku (prezývka), ktorá však bude právoplatne zadaná v účte konkrétneho hráča. Pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi osoby je v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a má za následok:

a) nevzniknutie nároku na výhru, bez nároku vrátenia vkladu

b) zrušenie hráčskeho konta podľa podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Zúčastnenie sa internetových tombolách prostredníctvom hráčskeho účtu sa nepovažuje za anonymné hranie internetových tombol. Hráčsky účet môže byť využívaný výlučne iba osobou, ktorá si ho zriadila, a to v rozsahu všetkých a akýchkoľvek úkonov, ku ktorým dochádza pri jeho zriadení, využívaní, disponovaní, prevodu vkladov, účasti na internetových tombolách doručenie výhry, zrušení hráčskeho konta a pod., ak iné nevyplýva z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo z príslušných kogentných právnych predpisov. Hráč je povinný vyvinúť všetko potrebné úsilie na to, aby zamedzil akémukoľvek využitiu jeho hráčskeho účtu treťou osobou. V prípade zistenia takéhoto neoprávneného využitia/zneužitia, je hráč povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti RPMK. Ak k neoprávnenému disponovaniu s hráčskym účtom osobou inou ako je hráč, ktorému hráčsky účet patrí, došlo bez zavinenia spoločnosti RPMK, spoločnosť RPMK nezodpovedá za prípadné škody tým spôsobené, ak z aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva inak. Ak spoločnosť RPMK bude mať odôvodnené pochybnosti o tom, že u hráča neboli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru, a to najmä, ale nielen, že hráč nie je osobou, ktorá sa zúčastnila internetovej tomboly osobne, na hráčske konto boli prevedené prostriedky v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to najmä ale nielen, ak boli prevedené z bankového účtu, resp. boli prevedené prostriedky prostredníctvom iného platobného kanála a hráč nebol oprávnený takýmto spôsobom s prevedenými prostriedkami nakladať a pod., vyhradzuje si právo požiadať hráča o preukázanie splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru. Do momentu preukázania týchto skutočností postačujúcim spôsobom, je spoločnosť RPMK oprávnená nedoručiť výhru, čím hráčovi nevznikajú žiadne nároky v súvislosti s takýmto pozdržaním výhry, ak sa neskôr preukáže, že u hráča boli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru; to platí, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

6. Hráč je oprávnený kedykoľvek vstupovať na svoje príslušný hráčsky účet, s výnimkou času určenému technologickej prestávke alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, ako aj v prípadoch, keď je jeho príslušný hráčsky účet blokovaný za podmienok určených príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tom-bol.com, pokiaľ táto bola plánovaná.

7. RPMK je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam internetových tombol, pri ktorých bude môcť hráč využívať služby príslušného hráčskeho účtu.

8. Pokiaľ výška peňažnej čiastky na príslušnom hráčskom účte je nižšia ako minimálna hodnota tombolového lístka na zúčastnenie sa v príslušnej internetovej tombole, ktorej sa chce hráč zúčastniť, kúpa tombolového lístka hráča nebude prijatá.

9. Prostriedky na hráčskom účte je možné využiť iba na účel nákupu tombolových lístkov. Prostriedky nie je možné presúvať alebo poukazovať medzi jednotlivými účtami.

10. Hráč berie na vedomie, že:

(i) spoločnosť RPMK zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou príslušného hráčskeho účtu na základe zmluvných vzťahov s príslušnou internetovou službou paypal.

(ii) spoločnosť RPMK si v zmysle platných podmienok vyhradzuje právo blokácie účtu na základe požiadaviek príslušných právnych orgánov. Vzhľadom k tomu, v takomto prípade nie je spoločnosť RPMK zodpovedná v žiadnom rozsahu za pozastavenie poskytovania služieb, resp. blokáciu príslušného hráčskeho účtu alebo prostriedkov na ňom a hráčovi v súvislosti s tým nevznikajú žiadne nároky, ak spoločnosť RPMK preukáže, že postupovala výlučne podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo kartovej spoločnosti, a teda plnila svoju inú zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok hráča voči banke alebo kartovej spoločnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetné ustanovenie sa bude aplikovať iba ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, pričom ho rovnako nie je možné vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek práva hráčom vopred.

11. Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou RPMK a hráčom sú neprevoditeľné a neprechoditeľné, ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva inak. To neplatí pokiaľ ide o doručenie výhry v prípade úmrtia hráča. V takomto prípade nárok na výhru patrí do dedičstva, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba je povinná predložiť spoločnosti RPMK súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na výhru na príslušnom hráčskom účte hráča v čase jeho smrti. Iným spôsobom je po smrti hráča možné disponovať s nárokom na výhru výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.

Článok IV Overenie výhry a nakladanie s výhrou

1. RPMK umožňuje hráčovi overiť si výsledok hry, t.j. či vyhral prostredníctvom stránky www.tom-bol.com.

2. V prípade výhry, ak boli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru a jej doručenie, bude výhra odovzdaná, prípadne doručená osobne prevzatím na sídle spoločnosti RPMK alebo poštou, kuriérom.

3. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v zmysle týchto obchodných podmienok.

4. Spoločnosť RPMK sa zaväzuje, po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou, výhru doručiť spôsobom určeným v príslušnom hernom pláne a týchto všeobecných obchodných podmienkach. RPMK je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča, pravdivosti jeho registračných údajov, splnenia podmienok prevodu prostriedkov na hráčsky účet podľa článku II bod 5 týchto všeobecných obchodných podmienok, požadovať, aby si hráč prišiel vybrať výhru osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu preukazujúceho vek hráča alebo iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého hráča. Ostatné podmienky vyžadované týmito všeobecnými obchodnými podmienkami tým nie sú dotknuté.

5. V prípade, že sa preukáže, že príslušný hráčsky účet bol zriadený osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa článku II bod 1 v prípade hráčskeho účtu alebo registračný formulár vyplnený pri zriadení príslušného hráčskeho konta a ďalšie úkony vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené, nevzniká hráčovi nárok na výhru, a príslušný hráčsky účet bude po zistení uvedených skutočností zrušený.

6. Hráč potvrdzuje, že si je v plnom rozsahu vedomý skutočnosti, že nárok na výhru vzniká výlučne za splnenia všetkých podmienok vyžadovaných zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu, príslušným herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami voči hráčovi. V prípade, že ktorákoľvek podmienka nie je splnená, platí, že nárok na výhru nevzniká a v takomto prípade nevzniká spoločnosti RPMK ani povinnosť vrátiť hráčovi vklad použitý na internetovú tombolu.

7. Pokiaľ hráč v online tombola- Premium dovolenka nevyužije celú sumu 1000€ (tzn. že dovolenka bude v nižšej sume ) nebude mu doplatená suma do tejto výšky.

 

Článok V Doručovanie výhry

1. Výhru doručujeme na základe Vami zaslanej adresy na info@tom-bol.com.

2. Výhru je možné doručiť len do krajín Európskej únie, menovite:  Slovensko, Česko ,Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko , Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rumunsko, Španielsko, Švédsko,Taliansko, Portugalsko

 

Článok VI Sankcie za porušenie etického kódexu, ukončenie poskytovania služieb hráčskeho účtu a zrušenie hráčskeho účtu

1. V prípade, že osoba, ktorej bol zriadený príslušný hráčsky účet alebo hráč, nevyužíva hráčsky účet k účasti na internetovej tombole po dobu 5 rokov, platí, že toto hráčske konto sa automaticky zruší uplynutím tejto doby a týmto zaniká nárok na vrátenie zostatku prostriedkov na predmetnom hráčskom účte ku dňu zrušenia takéhoto hráčskeho účtu. Ostatné povinnosti hráčov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

2. Hráč je oprávnený kedykoľvek hráčsky účet zrušiť, a to buď priamo na svojom hráčskom účte zadaním príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho účtu alebo na základe elektronicky zaslanej žiadosti. Spoločnosť RPMK sa zaväzuje, že najneskôr do 7 pracovných dní po zadaní príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho účtu priamo na hráčskom účte alebo po elektronickom doručení žiadosti o zrušenie príslušného hráčskeho účtu tento zruší. Prostriedky zostávajúce nespotrebované na účte spoločnosť RPMK nevracia. Po doručení žiadosti alebo po zadaní príkazu na zrušenie hráčskeho konta platí nasledovné:

- hráč už nemôže prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej kúpi tombolového lístka spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach,

- všetky zakúpené tombolové lístky dovtedy zakúpené prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti,

- všetky výhry, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu, budú doručené hráčom podľa registračného formulára, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho účtu.

- príslušný hráčsky účet bude zrušený až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu, budú mať známe výsledky.

- zrušenie hráčskeho účtu sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený, a teda je RPMK povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; v danom prípade však platí, že spoločnosť RPMK je oprávnená aj po zrušení hráčskeho účtu naďalej spracovávať osobné údaje hráčov, a to v rozsahu, v ktorom jej toto právo vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. RPMK je oprávnený zrušiť príslušný hráčsky účet, pokiaľ prestane vykonávať služby hráčskeho účtu, resp. internetových tombol.

4. Oznámenie o zrušení hráčskeho účtu zo strany RPMK zasiela RPMK hráčovi na e-mail určený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení príslušného hráčskeho účtu. V prípade ukončenia poskytovania služieb hráčskeho konta zo strany RPMK podľa článku V bod 4 sa postupuje rovnako ako keď požiada o zrušenie hráčskeho konta hráč, t.j.:

- RPMK do 7 pracovných dní odošle všetky výhry hráčom podľa registračného formulára,

- hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu,

- všetky stávky dovtedy urobené prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti,

- príslušný hráčsky účet zanikne až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom príslušného hráčskeho účtu, budú mať známe výsledky a hráč si buď vyberie výhru alebo mu bude doručená.

- uchovanie hráčskeho účtu sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený, a teda je RPMK povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; v danom prípade však platí, že spoločnosť RPMK je oprávnená aj po zrušení hráčskeho účtu naďalej spracúvať osobné údaje hráčov, a to v rozsahu, v ktorom jej toto právo vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Pri ukončení poskytovania služieb akéhokoľvek hráčskeho účtu a ani počas trvania jeho využívania, nemá hráč nárok na žiadne úroky.

6. V prípade záujmu hráča o opätovné využívanie služieb príslušného hráčskeho účtu po jeho zrušení, dôjde k obnoveniu jeho pôvodného hráčskeho účtu na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti RPMK; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností teda platí, že hráč, ktorý mal zriadený hráčsky účet, ktorý bol následne zrušený, si môže u spoločnosti RPMK hráčsky účet znovu zriadiť, avšak v takomto prípade nie je možné si ho zriadiť postupom pre zriadenie nového hráčskeho účtu, avšak dochádza k obnoveniu pôvodného hráčskeho účtu, a to na základe elektronicky zaslanej žiadosti spoločnosti RPMK.

7. V prípade preukázateľného porušenia akejkoľvek povinnosti hráča, je spoločnosť RPMK oprávnená:

- jednostranne vypovedať zmluvný vzťah založený medzi hráčom a spoločnosťou RPMK zriadením príslušného hráčskeho konta s okamžitou účinnosťou a

8. V nadväznosti na ustanovenia článku III body 1, 4 a 11 všeobecných obchodných podmienok a individuálny charakter právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou RPMK, hráč berie na vedomie, že jeho smrťou, bez ďalšieho zaniká zmluvný vzťah medzi hráčom a spoločnosťou RPMK a RPMK po zistení tejto skutočnosti bezodkladne zruší hráčsky účet z technického hľadiska. Technická existencia hráčskeho účtu aj po smrti hráča sa nepovažuje za trvanie právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou RPMK.

Článok VII Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

1. Práva a povinnosti spoločnosti RPMK a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.

2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ RPMK výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rámci registračného procesu, a teda elektronickým potvrdením súhlasu udeľuje hráč spoločnosti RPMK súhlas na spracovávanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený na webovej stránke www.tom-bol.com, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti RPMK nevyplýva z príslušných právnych predpisov právo spracovávať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby. RPMK má pri spracovávaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súhlas so spracovávaním osobných údajov udeľuje hráč dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môže ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu adresovaného spoločnosti RPMK odvolať. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním spoločnosť RPMK nebude ďalej spracovávať osobné údaje hráča, a to v rozsahu a na účel, na ktorý bol udelený takýto súhlas hráča v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom osobné údaje hráča v dotknutom rozsahu zlikviduje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj vykoná všetky úkony, resp. povinnosti s tým spojené tak, ako to spoločnosti RPMK ukladá zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Hráč však v tomto prípade berie na vedomie, že spoločnosť RPMK má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení možnosť spracovávať osobné údaje hráča v prípadoch stanovených v ustanovení § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení aj bez súhlasu hráča vzhľadom na ich zmluvný vzťah ako aj vzhľadom na to, že spoločnosti vyplývajú z jej postavenia ako prevádzkovateľa hazardných hier, národnej lotériovej spoločnosti, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. - osobitné povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi, spoločnosť RPMK bude po odvolaní súhlasu hráča spracovávať jeho osobné údaje výlučne v rozsahu zákonného súhlasu a na účel určený zákonným súhlasom, a to v súlade s postupom a zásadami určenými zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Hráč môže spoločnosti RPMK udeliť svoj súhlas s tým, aby spoločnosť RPMK mohla využívať (i) kontaktné (osobné) údaje hráča, ak na ich použitie dal hráč svoj súhlas podľa týchto všeobecných obchodných podmienok ako aj (ii) hráčskom účte na marketingové a reklamné účely, ak na takéto použitie dal hráč svoj súhlas a to najmä ale nielen na zasielanie akýchkoľvek reklamných a propagačných materiálov, ponúk hráčovi a pod.

5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť RPMK oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.

6. RPMK je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčsky účet ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti RPMK na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti RPMK vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tom-bol.com, ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7. Hráč je povinný oznámiť spoločnosti RPMK akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

8. RPMK je povinný výhru hráčovi odovzdať na základe dokladu totožnosti uvedenom vo výhernom formulári . V opačnom prípade si firma RPMK vyhradzuje právo výhru neodovzdať.

9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jeden hráčsky účet. V prípade pochybností je RPMK oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych účtov v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, RPMK je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

10. RPMK má právo dočasne zablokovať príslušný hráčsky účet v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom účte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.

11. RPMK má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.

12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou RPMK a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom elektronickej pošty, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu.

13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že: - spĺňa všetky podmienky na zriadenie príslušného hráčskeho účtu vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, - spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách aj nehazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a - súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Záverečné ustanovenia

14. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex, vrátane schválených herných plánov k jednotlivým tombolám, tvoria neoddeliteľný celok. V prípade akýchkoľvek rozporov majú ustanovenia schválených herných plánov prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Schválené herné plány k jednotlivým internetovým tombolám sú zverejnené na stránke www.tom-bol.com.

15. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 20. októbra 2016, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

16. Tombola a jej hranie a žrebovanie, a archivovanie osobných údajov sa realizuje na území Slovenskej republiky. 

17. Na výhru sa vzťahuje zákon číslo 595/203 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorými sa riadi zdaňovanie cien a výhier prijatých fyzickou osobou. Výhry prevyšujúce 350€ (§8 ods. 1 i zákona o dani z príjmov) je výherca podľa tohto zákona povinný zdaniť vo vlastnej réžii osobne prostredníctvom daňového priznania.

V Liptovskom Mikuláši, 20.10.2016

Sarkis Petrosjan v.r.

RPMK s.r.o.